A  A  A

หลักสูตร การออกแบบและใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)

 
               การพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติเป็นกระบวนการสร้างวัตถุหรือชิ้นงานสามมิติจากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างวัตถุต้นแบบ สำหรับงานวิเคราะห์ขั้นตอนเพื่อการผลิต หรือใช้ในงานอื่นๆทั่วไป ในการสร้างชิ้นงานวัตถุมีหลักการที่ต้องเรียนรู้ คือ การออกแบบชิ้นงาน การสร้างโค้ตควบคุม การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ และการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สามมิติเบื้องต้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานสามมิติ การปรับตั้งค่าโปรแกรม ทำความเข้าใจการออกแบบ 2D และ 3D ในงานออกแบบชิ้นงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ แบบ Solid และ แบบ Surface สำหรับงานพิมพ์สามมิติ การตั้งค่าใช้งานโปรแกรมสร้างโค้ตควบคุมการพิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงาน ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ รุ่น Delta และรุ่น Cartesian วิธีการดูแลซ่อมแซมรักษาเครื่องพิมพ์สามมิติ การเลือกใช้วัสดุในงานพิมพ์สามมิติ

 

พื้นฐานของผู้เรียน

มีความรู้เข้าใจในงานเขียนแบบ 2D และ 3D , พื้นฐาน Inventor

 

วันที่ 1  (09.00-16.00)……………………………………………………………………………………..

บทที่ 1 องค์ประกอบของการออกแบบสร้างงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ

- หลักการออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบเพื่อการพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ

- หลักขั้นตอนการออกแบบเพื่อการพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ

- หลักการใช้งานโปรแกรมสร้างโค้ตควบคุมเครื่องพิมพ์สามมิติ

- หลักการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ

- การเลือกใช้วัสดุในงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ

 
บทที่ 2 การออกแบบชิ้นงานแบบ Solid และ Surface สำหรับงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ

- การออกแบบชิ้นงานแบบ Solid สำหรับงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ (Extrude, Revolve, Sweep, Loft, Emboss)

- การออกแบบชิ้นงานแบบ Surface สำหรับงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ (Extrude, Revolve, Sweep, Loft, )

- การตั้งค่าการบันทึกการออกแบบชิ้นงานสามมิติ สำหรับงานพิมพ์สามมิติ

บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรมสร้างโค้ต Simplify 3D

- การตั้งค่าเริ่มโปรแกรมสร้างโค้ต Simplify 3D

- การนำเข้าชิ้นงานและการใช้เครื่องมือปรับแต่งค่า

- การตั้งค่า Processes สร้างโค้ตโปรแกรม

- การแก้ไขโค้ตควบคุมการเดินเข้าพิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงาน

 

วันที่ 2 (9.00-16.00)…………………………………………………………………………………

บทที่ 4 การพิมพ์ขึ้นรูปและการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ

- การเตรียมเครื่องพิมพ์สามมิติก่อนการใช้งาน

- การตั้งค่า Balance หัวฉีดกับพื้นผิวกระจก

- ขั้นตอนการเปิดตั้งค่าใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ

- เทคนิคการพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติรูปแบบต่างๆ

 

บทที่ 5 การแก้ไขซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สามมิติเบื้องต้น

- การตรวจดูแลสภาพอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ

- การตั้งค่าโปรแกรม Simplify3D ในการพิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงาน

- การแก้ไขปัญหาเครื่องใช้งานผิดปกติ