A  A  A

  

หากขึ้นต้นด้วยคำว่า"โปรแกรมเขียนแบบ" ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่า จะไม่ใช้โปรแกรม AutoCAD  ไฟล์ .DWG ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เหมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารในโลกเขียนแบบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนจะต้องใช้งานหรือทำงานในมาตราฐานเดียวกัน หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้โปรแกรมอื่นที่เหมือน หรือใกล้เคียงก็ยังไม่วายที่จะหันมาจับ AutoCAD เลย เนื่องจากเป็นที่นิยมสูงกว่าโปรแกรมอื่น และเป็นที่ต้องการของทุก ๆ บริษัททั่วโลกนั้นเอง
บทความ : ศราวุธ ดวงลี
                                                                                                                       


 

                                                                                 

ระยะเวลาการอบรม :      

ระยะเวลา 2 วัน ( 10 ชม. ) +สามารถเพิ่มชั่วโมงเรียน และวันเรียนได้ ตามความต้องการ 

ราคาหลักสูตร : ราคาหลักสูตร ตรวจสอบได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์
วัตถุประสงค์ : การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น-จนสามารถเขียนแบบได้จริง เพื่อนำไปประกอบอาชีพของผู้เรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไป สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ และ วุฒิการศึกษา
            

 

  

 

 

 

 ประเภทของงานเขียนแบบ
 1.การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering  Drawing)   เป็นการเขียนแบบในทางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จำแนกประเภทได้ดังนี้
       1.1  การเขียนแบบเครื่องกล                      
       1.2  การเขียนแบบงานไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์
       1.3  การเขียนแบบเครื่องยนต์
       1.4  การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสำรวจ
       1.5  การเขียนแบบงานโลหะและโลหะแผ่น

2.การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural  Drawing)  เป็นการเขียนแบบทางงานก่อสร้าง จำแนกประเภทได้ดังนี้
       2.1  การเขียนแบบโครงสร้าง
       2.2  การเขียนแบบสัดส่วนของรูปต่าง ๆ
       2.3  การเขียนรูปตัด
       2.4  การเขียนภาพร่าง

3.การเขียนแบบตกแต่งภายใน  (Interior  Design  Drawing)   เป็นการเขียนแบบที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายใน จำแนกประเภทได้ดังนี้   
       3.1  การเขียนแบบเครื่องเรือน
       3.2  การเขียนแบบทัศนียภาพ

4.การเขียนแบบผลิตภัณฑ์  (Product  Drawing)  เป็นการเขียนแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็น อย่างดี จำแนกประเภทได้ดังนี้
       4.1  การเขียนภาพฉาย
       4.2  การเขียนแบบภาพสามมิติ
 


 
 รายละเอียดการอบรม :


 คาบเรียนที่ 1

• หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม AutoCAD ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น
• แนะนำวิธีการใช้คำสั่งในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ระบบเขียนแบบในด้านต่างๆ
• การเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ และหลักการในการเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ
• วิธีอ่าน Command ของโปรแกรม
• การตั้ง Object Snap
• การเลือกใช้กระดาษที่เหมาะสมกับแบบ ตามหน่วยการเขียนของงานแบบ
• ปรับ Crosshair size
• ปรับ Drafting settings
• ทำความเข้าใจในการเลือกใช้หน่วยที่จะเขียนแบบ
• การตั้ง ค่า Unit
• ปิด - เปิด  Grid & Snap
• การเขียนเส้นตรง (Line) ในรูปแบบต่างๆ
• Ortho on/off
• การอ่านแกน x,y หลักการการเขียนแบบ
• การสร้างวัตถุด้วย (Line) ในรูปแบบต่างๆ
• การสร้าง Workspace เพื่อเก็บค่าการปรับแต่งจอภาพของตนเอง
• การใช้เม้าส์ในการ Zoom , Pan ในการเขียนแบบ
• เทคนิควิธีการเลือกวัตถุ 
• การการแก้ไข หรือ ลบวัตถุ เบื้องต้น
• การย้อนคำสั่งและเรียกคืนกลับมาใช้งาน
• การเขียนแบบด้วยเส้น Line , Polyline
Workshop    : เขียนแบบฝึกหัดที่ 1


คาบเรียนที่ 2


• วิธีการอ่านแบบ
• หลักการการเขียนแบบ
• การใช้งานคำสั่ง
• คิดก่อนเขียนแบบ
• การเขียนแบบโดยการคิดจากพื้นที่ทั้งหมดก่อน
• การตรวจเช็คระยะ ภายในการเขียนแบบโดยทันที
• การอ่านค่า Distance ค่า Angle และค่า Delta
• การจัดการกับวัตถุเส้น Polyline
• การแก้ไข บางส่วนในพื้นที่แบบ เพื่อให้ได้งานที่ต้องการ
• การทำเส้นร่าง เพื่อสร้างชิ้นงานในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
• การจัดการกับวัตถุเพื่อให้ได้งานที่ต้องการ
• การใช้ Color ในการเขียนแบบ
• การแก้ไข Color
• การวัดแบบด้วย DIMENSION
• การอ่านภาพด้าน
• การสเก็ตแบบบนกระดาษ
• หลักการเขียนภาพ Isometric
• การเขียนแบบ TOPVIEW
• การเขียนแบบ FRONTVIEW
• การเขียนแบบ SIDEVIEW
• การถ่ายระดับเส้น
• การใช้งานเส้นประ เช่น CENTERLINE , HIDDEN
• ปรับสเกลเส้นประด้วย Properties
• ปรับสเกลเส้นประแบบทั้งหน้ากระดาษ
Workshop    : เขียนแบบฝึกหัดที่ 2

• การเขียนเส้นวงกลม
• การสร้างมุม FILLET
• การสร้างมุม 45 องศา หรือมุม CHAMFER
• การอ่านคำสั่งย่อยของ Command
• การเขียนชิ้นงานทั่วไป
• การสร้าง Block เก็บชิ้นงานไว้ใช้ครั้งต่อไป
• การคัดลอกวัตถุ Point to Point
• การคัดลอกวัตถุ Point to Distance
• การคัดลอกวัตถุ for Windows
• การย้ายวัตถุ Point to Point
• การย้ายวัตถุ Point to Distance
• หมุนวัตถุ Point to Angle
• หมุนวัตถุ Point to View
• การใช้คำสั่ง MIRROR
Workshop    : เขียนแบบฝึกหัดที่ 3


คาบเรียนที่ 3


• การวิเคราะห์องค์ประกอบในแบบว่ามีอะไรบ้าง
• การสร้างเลเยอร์ในการใช้งาน
• แยกประเภทขององค์ประกอบในแบบ
• การจัดการสถานะของเลเยอร์,การตรวจสอบวัตถุในเลเยอร์,การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
• การปิด-เปิด เลเยอร์
• การซ่อนเลเยอร์
• การล็อคเลเยอร์
 
Workshop    : การเขียนแบบทางวิศวกรรม
Workshop    : การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
Workshop    : การเขียนแบบตกแต่งภายใน
Workshop    : การเขียนแบบผลิตภัณฑ์

• การใช้คำสั่ง STRETCH
• การคัดลอกวัตถุแบบหลายๆ ชิ้น
• การเคลื่อนย้ายวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ
• การใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพิ่ม เพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
• การนำ Block ที่สร้างไว้มาใช้งานในแบบ
• การแก้ไข Block
• การนำ Block ที่ต่างหน่วยมาใช้งานร่วมกัน
• การใส่ลวดลายให้กับชิ้นงานและแก้ไข Hatch
• การกำหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ภาษาไทยในงาน AutoCAD
• คำนวนหาพื้นที่ ตารางเมตร

คาบเรียนที่ 4


• การ New style Text
• การเขียน Text
• การสร้างสัญลักษณ์ในแบบ
• การอ่านสัญลักษณ์ในแบบ
• การย่อ – ขยายวัตถุ ตามสเกล
• การ New Dimension
• Text Dimension
• Symbols And Arrows Dimension
• Lines Dimension
• Primary Unit Dimension
• Modify Dimension
• การบอกระยะด้วย Dimension ที่สร้างมา
• การแก้ไข Text Override ของ Dimension

Plot to Model
• หลักการในการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลน
• สร้างแบบฟอร์ม ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
• เก็บกรอบไว้ใช้งานต่อไปด้วยคำสั่ง WBLOCK
• INSERT กรอบมาใช้ในแบบ
• เปรียบเทียบสเกลก่อนทำการ Plot
• สอนการอ่านสเกลของการ Plot แบบ
• ทำการ Plot แบบ
• Plot Style Edit
• หลักการในการพิมพ์แบบแปลนให้มีความเข้ม – บาง ตามเบอร์ของปากกา
• การกำหนดมาตราส่วน ตามหน่วยวัดเมตริก เป็น มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และหน่วยนิ้ว
• Plot Preview
• Plot to Printer
• Plot to PDF
• Plot On Scale
• Plot Fit to Paper
Workshop    : …………………………………

 

 Plot to Layout

  • สร้างแบบฟอร์ม ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
  • Page Setup Manager
  • การใส่ Scale on VPORTS
  • สร้าง Single Viewport
  • สร้าง Polygonal Viewport
  • Convert to Viewport
  • Plot Preview
  • แปลง Layout เป็น Model
  • แปลงไฟล์ DWG. จำนวนมาก จากเวอร์ชั่นหนึ่งไปยังอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง
  • การเปิดไฟล์เฉพาะที่ใช้งาน

 

Workshop    : …………………………………


 


 หมายเหตุ  เนื้อหาการสอนจะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แบบฝึกหัดในการเรียนจะเจาะจงเป็นรายบุคคลตามสายวิชาชีพของผู้เรียนโดยตรง

 

 


 

              

 

เรียน autocad เรียน AutoCAD เรียนเขียนแบบ สอน autocad การเขียน cad เรียน cad เรียนเขียนแบบเบื้องต้น เรียน AutoCAD เรียน autocad เรียนcad เรียนAutoCAD โทร0810164422 เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียน AutoCAD มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน AutoCAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนautocadบางใหญ่ เรียนautocadบางนา เรียนautocadรามอินทรา เรียนautocadรังสิต เรียนautocadลาดพร้าว เรียนautocadศาลายา เรียนautocadโทร0810164422 เรียนautocadกระบี่ เรียนautocadขอนแก่น เรียนautocadเชียงราย เรียนautocadเชียงใหม่ เรียนautocadตรัง เรียนautocadนครพนม เรียนautocadนครศรีธรรมราช เรียนautocadนราธิวาส  เรียนautocadน่าน เรียนautocadบุรีรัมย์ เรียนautocadพัทยา เรียนautocadพิษณุโลก  เรียนautocadภูเก็ต  เรียนautocadร้อยเอ็ด  เรียนautocadเลย  เรียนautocadสกลนคร เรียนautocadสมุย  เรียนautocadสุราษฎร์ธานี เรียนautocadหาดใหญ่  เรียนautocadอุดรธานี  เรียนautocadอุบลราชธานี  เรียนautocadระนอง เรียน autocadลำปาง เรียน autocad เรียนAutoCAD ชลบุรี เรียน AutoCAD พัทยา เรียน AutoCAD บ่อวิน เรียน autocadโทร0810164422 เรียน autocad ที่ไหนดี เรียน autocad ถูกๆ เรียนAutoCADที่บ้าน เรียน AutoCAD เขียนแบบ เรียน AutoCAD ที่ไหนดีครับ เรียน Autocad pantip เรียนAutoCAD ราคาไม่แพง www.autocadscale.com เรียน autocad เรียนเขียนแบบ การเขียน cad โทร0810164422 เรียน AutoCAD ซ้ำฟรีไม่อั้น บริการทั้งในและนอกสถานที่ ฟรีไม่มีค่าเดินทาง เรียนออโต้แคด เรียน autocad การเขียน cad อบรมเขียนแบบ เขียนแบบเบื้องต้น autocad การเขียนแบบเบื้องต้น autocad เรียนเขียนแบบเบื้องต้น เรียน autocad ฟรี สอน cad เรียน เขียน แบบ ด้วย คอมพิวเตอร์ ฟรี งานเขียนแบบ autocad สอนออโต้แคด สอน autocad สอน autocad ฟรี สอนเขียนแบบ autocad อบรมเขียนแบบฟรี อบรม autocad ฟรี โรงเรียนเขียนแบบ สอน เขียน autocad อบรม autocad เรียน cad