A  A  A

 

AutoCAD:3D    
 


 
ถ้า ขึ้นต้นด้วยคำว่า"โปรแกรมเขียนแบบ" ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่า จะไม่ใช้โปรแกรม AutoCAD  ไฟล์ .DWG ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เหมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารในโลกเขียนแบบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนจะต้องใช้งานหรือทำงานในมาตราฐานเดียวกัน หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้โปรแกรมอื่นที่เหมือน หรือใกล้เคียงก็ยังไม่วายที่จะหันมาจับ AutoCAD เลย เนื่องจากเป็นที่นิยมสูงกว่าโปรแกรมอื่น และเป็นที่ต้องการของทุก ๆ บริษัททั่วโลกนั้นเอง
บทความ : ศราวุธ ดวงลี 

 


 

 

AutoCAD 3D. Basic for Engineering

 

AutoCAD เป็นงานเขียนแบบทางคอมพิวเตอร์ที่มีใช้กันเป็นพื้นฐานในการออกแบบ เพื่อนำไปใช้ทำงานด้านการผลิต สำหรับวิศวกรและสถาปนิกที่ต้องการสร้างภาพวาด 2มิติ และ 3มิติ ในงานสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรหรืองานออกแบบโครงสร้างอาคารต่างๆ ที่ต้องการกำหนดรายละเอียดในแบบงานได้อย่างครอบคลุมและสามารถปรับแก้ไขงานได้สะดวก

หลักสูตร AutoCAD 3D

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ 2มิติ และเน้นควบคู่กับการสร้างชิ้นงาน 3มิติ การตั้งค่าโปรแกรมการเขียนแบบ การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานและปรับแต่งเส้น งานประกอบรวมชิ้นงาน 3มิติ การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆช่วยในการขึ้นรูป 3มิติ  การใช้เครื่องมือในการปรับแก้ไขชิ้นงาน การกำหนดพิกัดตำแหน่ง UCS ให้กับชิ้นงาน เหมาะสำหรับนักศึกษา ช่าง วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการออกแบบและการผลิต

 

พื้นฐานของผู้เรียน

มีความสนใจ มีพื้นฐานการใช้งานเขียนแบบ 2D โปรแกรม AutoCAD

  

ระยะเวลาเรียน

2 วัน (เรียนวันละ 6 ชั่วโมง)

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เข้าใจหลักการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2มิติ เพื่อใช้สร้างงาน 3มิติ

2. เข้าใจการใช้งานระนาบและแกนหลักในการออกแบบโปรไฟล์ 2มิติ ให้เป็นชิ้นงาน 3มิติ

3. เข้าใจขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือต่างๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2มิติและ3มิติ

4. เข้าใจการตั้งค่าฟังก์ชั่นการใช้งานและการกำหนดรายละเอียดแบบงานผลิต

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงาน 2มิติ และ 3มิติ

2. มีความรู้ในการใช้งานเครื่องมือในงานออกแบบ 2มิติ และ 3มิติ

3. มีความรู้หลักการออกแบบงาน 2มิติ และงาน 3มิติ

4. รู้ลำดับขั้นตอนการใช้งานและการตั้งค่าในงานออกแบบ 2มิติ และ 3มิติ

5. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานออกแบบได้จริง


 

 

บทที่ 1 การปรับตั้งค่าพื้นที่การเขียนแบบเป็น 3มิติ

- องค์ประกอบและการเตรียมพื้นที่การออกแบบงาน 3มิติ

- การใช้เครื่องมือเสริม Visualize เขียนแบบ 3มิติ

- การตั้งค่าใช้งาน snap object ในงานเขียนแบบ 3มิติ

- การตั้งค่าใช้งาน View สำหรับเขียนแบบ 3 มิติ

- การปรับเปลี่ยนตั้งค่าระนาบ Coordinates ในงานเขียนแบบ 3มิติ

 

 

 

บทที่ 2 การขึ้นรูปชิ้นงาน 3มิติ

- การใช้เครื่องมืองาน 3D Tool เขียนแบบ 3มิติ

- การใช้งานเครื่องมือ Modeling สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน 3มิติ (Extrude, Revolve, Loft, Sweep)

- การใช้งานเครื่องมือ Solid Editing สำหรับตกแต่งชิ้นงาน 3 มิติ (Press pull, Offset Edge, Fillet Edge, Slice, Interfere, Shell, Extract edge, Imprint, Copy edge, Extrude face, Taper face, Move face, Copy face, Offset face)

- การใช้เครื่องมือสำหรับรวมชิ้นงานและตัดชิ้นงาน (Union, Subtract, Intersect)

- การใช้งาน Viewport แสดงมุมมองชิ้นงาน

 

 

 

บทที่ 3 การใช้เครื่องมือทั่วไป

- การกำหนดพิกัด UCS ให้กับชิ้นงาน

- การใช้งาน WCS ควบคุมการทำงาน

- การสร้างตัวอักษร 3มิติ

- การใช้ Section plane ในการสร้างงาน 3มิติ

- การปรับเปลี่ยน Visual style ชิ้นงานออกแบบ