A  A  A


REVIT STRUCTURE (BIM)


โปรแกรม Autodesk REVIT เป็นโปรแกรม 3D ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการก่อสร้างในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัทออกแบบ ผู้รับเหมา บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งเจ้าของโครงการ เนื่องจากใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling ) ในการสร้างรูปแบบจำลองข้อมูลอาคารตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ ทั้งงานสถาปัตย์ งานวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมงานระบบ รวมทั้งสามารถ Combine แบบ อัพเดธแบบ และข้อมูลอื่นๆได้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบต่างๆ ภาพทัศนียภาพ และการถอดแบบหาปริมาณวัสดุ ที่มีความถูกต้องแม่นยำ

               สำหรับเนื้อหาในคอร์ส Autodesk REVIT STRUCTURE จะเน้นสอนภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ได้รับไปใช้งานจริงที่บริษัท โดยผู้สอนซึ่งเป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างจะถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานทั้งหมดที่ได้ทำงานบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี BIM มาหลายปี ให้ผู้เรียนสามารถเขียนแบบโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถนำเข้า-ส่งออกแบบได้ สามารถทำแบบ Drawing ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ กรณีผู้เรียนเป็นวิศวกรโครงสร้างจะแถมการสอนการนำเข้า-ส่งออกไฟล์เพื่อนำไปวิเคราะห์ในโปรแกรมออกแบบโครงสร้างต่างๆ ด้วย


เนื้อหาในคอร์สจับมือเขียน REVIT STRUCTURE (ขั้นต้น) ประกอบด้วย

  1. สอนวิธีการเขียนแบบโครงสร้างในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

1.1   สอนภาพรวมการใช้งาน อธิบายคำสั่งและการตั้งค่าต่างๆ

1.2   สอนการนำแบบ cad มาเขียนเป็นโมเดล 3 มิติในโปรแกรม Revit

1.3   สอนการเริ่มต้นการเขียนแบบโครงสร้าง โดยใช้ตัวอย่างเป็นบ้าน 2 ชั้น

-สร้าง Gridline

-สร้าง Level

-เขียนคาน

-เขียนเสา

-เขียนฐานราก

-เขียนพื้น

-เขียนหลังคา (โครงสร้างเหล็ก)

  1. สอนวิธีการทำโมเดลที่เขียนมาทำเป็นแบบโครงสร้างทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ3 มิติ

2.1   สอนการใส่สัญลักษณ์ Annotation ได้แก่ การใส่ Dimension, Tag ชื่อต่างตามที่เราได้ใส่ข้อมูลไว้ และการเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วย Text

2.2   การทำโมเดลเป็น Sheet และสอนวิธีส่งออกแบบโครงสร้างในรูปแบบ Cad และ PDF file

  1. สอนวิธีการถอดปริมาณวัสดุจากโมเดลโครงสร้างที่เขียน
  2. สอนวิธีการนำเข้า-ส่งออกไฟล์ Revit ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมออกแบบโครงสร้าง (สำหรับวิศวกรโครงสร้าง)

 

เนื้อหาในคอร์ส เหมาะสำหรับ

  1. ดราฟแมนผู้ซึ่งอยากพัฒนาตนเองจากที่เคยเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad มาเขียนแบบด้วยโปรแกรม Revit แทน เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีการเขียนแบบในปัจจุบัน
  2. วิศวกรออกแบบโครงสร้างจบใหม่ที่อยู่ในบริษัทที่ใช้ BIM ในการเขียนและออกแบบโครงสร้าง แล้วอยากพัฒนาการเขียนแบบด้วย Revit อย่างรวดเร็ว
  3. วิศวกรออกแบบโครงสร้างอาวุโสผู้ซึ่งต้องการทันต่อเทคโนโลยีการเขียนแบบในปัจจุบัน
  4. วิศวกรออกแบบโครงสร้างผู้ซึ่งต้องการออกแบบและทำแบบโครงสร้างด้วยตนเอง โดยไม่ง้อดราฟแมนอีกต่อไป

 

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาก่อน

 

สอนโดย สามัญวิศวกรโครงสร้าง ผู้มีประสบการณ์การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม Revit มากกว่า 5 ปี