A  A  A

 

 


ETABS (Basic course)


ปัจจุบันมีโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างมากมายให้วิศวกรได้เลือกใช้  ซึ่งโปรแกรม ETABS เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในในหมู่วิศวกรและบริษัทออกแบบต่างๆในประเทศไทย โดยเฉพาะการออกแบบโครงสร้างระบบอาคาร เช่น บ้าน อาคารเตี้ย อาคารสูง อาคารโรงงาน อื่นๆ ทั้งในรูปแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากสามารถใช้งานง่าย มีการวิเคราะห์โครงสร้างที่แม่นยำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ทั้งยังสามารถออกแบบโครงสร้างได้หลากหลายมาตรฐาน และผู้สร้างมีการพัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


สิ่งที่รู้เรียนจะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้

1.ผู้เรียนทราบขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างทั้งแต่ต้นจนจบ

2.ผู้เรียนทราบลักษณะการใช้โปรแกรม รวมทั้งสามารถสร้างแบบจำลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.ผู้เรียนทราบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผ่านการใช้โปรแกรม

4.ผู้เรียนทราบวิธีการดูผลการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบว่าผลการวิเคราะห์นั้นถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการนำผลที่ได้จากโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ต่อในส่วนอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบโครงสร้างสำหรับส่งมอบงานให้กับลูกค้าต่อไป 

สำหรับ ETABS

 

คอร์สนี้เหมาสำหรับ
1. วิศวกรโยธาจบใหม่ที่ต้องการทำงานสายออกแบบโครงสร้าง (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรมมาก่อน)
2. วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่ต้องการพัฒนาทักษะการออกแบบด้วยโปรแกรม ETABS                                                                                                  

สอนโดยสามัญวิศวกร ผู้มีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างมากกว่า 5   ปี

                                                          

รายละเอียดการอบรม 2 วัน


วันแรก (ช่วงเช้า)


1.สอนหลักการออกแบบโครงสร้าง

-หลักการออกแบบโครงสร้าง

-ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง

2.แนะนำโปรแกรม ETABS

-ภาพรวมของโปรแกรม

-เริ่มต้นโปรแกรม

-ขั้นตอนการทำงาน

-การตั้งค่าแสดงผล

 

วันแรก(ช่วงบ่าย)


3.วิธีการสร้างโมเดล

ตัวอย่าง : แบบสถาปัตยกรรมบ้าน 2 ชั้นอย่างง่าย

- ออกแบบตำแหน่งและประมาณขนาดหน้าตัดของชิ้นส่วนโครงสร้างอย่างคร่าวๆ และร่างเป็นแบบโครงสร้างอย่างง่าย

-กำหนดระบบกริดในการวาด

-กำหนดคุณสมบัติวัสดุ

-กำหนดหน้าตัดองค์อาคาร

-วาดโมเดล

-กำหนดจุดรองรับ

-ตรวจสอบโมเดล

 

วันที่ 2 (ช่วงเช้า)


4.การวิเคราะห์โครงสร้างจากโมเดลที่สร้าง

-กำหนดน้ำหนักบรรทุก

-ใช้คำสั่งวิเคราะห์โครงสร้าง

-แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ

-ตรวจสอบพฤติกรรมของโครงสร้าง

-ตรวจสอบผลการวิเคราะห์เทียบกับการคำนวณด้วยมือ หรือ worksheet

 

 

วันที่ 2 (ช่วงบ่าย)


5.การออกแบบโครงสร้างจากโมเดลที่สร้าง

-ใช้คำสั่งออกแบบโครงสร้าง

-แสดงผลการออกแบบโครงสร้างรูปแบบต่างๆ

-อ่านผลการออกแบบโครงสร้าง

-ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างด้วยมือ หรือ worksheet

-จัดกลุ่มชิ้นส่วนต่างๆของโครงสร้าง แสดงรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อทำแบบโครงสร้างต่อไป