A  A  A

การเขียนแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร


1. องค์ประกอบของแบบไฟฟ้าและสัญลักษณ์

- การอ่านแบบและดูรายละเอียดของแบบก่อนเริ่มเขียน2. การจัดรูปแบบในการเขียนแบบติดตัง้

- Single Line Diagram

- Riser Diagram

- Plan


- การเขียนแนวการเดินท่อและสายไฟฟ้า

- การใส่fitting และรายละเอียดวัสดุการติดตัง้

- การบ่งชี้วงจรไฟฟ้าแหล่งจ่ายต้นทาง

- การบ่งชี้ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า3. การเขียนแบบติดตัง้ผังระบบไฟฟ้า(Shop Drawing)

3.1 ผังติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ชนิดของระบบแสงสว่าง

- ออกแบบร้อยสายวงจรแสงสว่าง

 

3.2 ผังติดตัง้ระบบไฟฟ้ากำลังและเต้ารับ

3.3 ผังติดตัง้ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

3.4 การให้Dimension และCross section Detail