A  A  A
เรียน autocad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียนCad มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ 0810164422 เรียน CAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้วศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ  เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ
   

 

 

       
                                                                                          

       หากขึ้นต้นด้วยคำว่า"โปรแกรมเขียนแบบ" ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่า จะไม่ใช้โปรแกรม AutoCAD  เนื่องจากไฟล์ .DWG ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เหมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารในโลกเขียนแบบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนจะต้องใช้งานหรือทำงานในมาตราฐานเดียวกันทั้งหมด หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้โปรแกรมอื่นที่เหมือน หรือใกล้เคียงก็ยังหนีไม่พ้นที่จะหันมาเรียนโปรแกรมนี้เลย เนื่องจากเป็นที่นิยมสูงกว่าโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ  และเป็นที่ต้องการของทุก ๆ บริษัททั่วโลกนั้นเอง  หากไม่อยากพลาดโอกาสในการทำงานดีๆ หรือ โอกาสทางธุรกิจของท่าน การเลือกเรียนโปรแกรม AutoCAD ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้แกตัวเราอีกทางเลือกหนึ่งอย่างดีแน่นอน


Mr. Sarawut Duanglee

Teacher / Director Autocadscale


ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสาขาการออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรม และสาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

       

 

 

 

 

 


Mr. Bryan Felix Fernandes
Advisor consultant of Autocadscale Co.,Ltd


Educational background :
   B. A       Bachelor in Economics History
   M. B. A.  Masters in Business Administration
   M. E. D   Master's in Education
Experienice :
   25 years as a teacher Head of foreign studies
   Teaching Students of various Ages from K.G to
   Doctors, lawyers, Engineers And Laymen
Current Job :
   At Present I am a lecturer at the Bangkokthonburi University.

 

 

 


 

 

 

: คณะวิทยากร

 

ANUSORN 

อนุสรณ์   ( อาจารย์ อาร์ท )

EDUCATION :
 พ.ศ. 2543   
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
พ.ศ. 2549   
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.เครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
EXPERIENCE :
พ.ศ. 2544 – 2545  
วิศวกร ฝ่ายผลิตและ วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ  บริษัท เซี่ย หยง เฉิน อุตสาหกรรม จำกัด  (บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเพลา น็อต หมุด ขนาดเล็ก ด้วยเครื่องจักร CNC)
พ.ศ. 2546 –2550
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
พ.ศ. 2550 – 2551
    รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2551 –2556
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
CURRENT JOBS :
   1. อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม วิชาที่สอน เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (ทฤษฎี) และ ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยซอฟแวร์ AutoCAD (2D / Isometric / 3D เบื้องต้น) และ SolidWorks(Sketch / Part /Assembly / Drawing)
    2. ประกอบธุรกิจอิสระรับเขียนแบบ 2 และ 3 มิติ ในงานเครื่องกล
SKILLS :
- SolidWorks(Part / Assembly / Advanced Part / Advanced Assembly / Drawing / Advanced Drawing / Toolbox / Surface/ Advanced Surface / Sheet Metal / Weldment/  Simulation(COSMOS) / Motion Manager / Motion Analysis / Mold Design / Photoview / Feature Works)
- Fluent / Gambit (CAE ด้านจำลองการไหลของของไหล และวิเคราะห์ด้านความร้อนในวัสดุ)
  อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
AutoCAD 
SolidWorks

 


 

 

JUTHARAT 

จุฑารัตน์ ( อาจารย์ อุ๋ม )

EDUCATION :
2555-2557 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2550-2554 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2547-2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
EXPERIENCE :
2554 – 2555 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด มหาชน (อุตสาหกรรมยานยนต์)
ตาแหน่ง: วิศวกรควบคุมคุณภาพในการผลิต
รายละเอียดงาน: -แก้ไขและดูแลปัญหาด้านคุณภาพ ในสายการผลิต
-ติดต่อประสานงานลูกค้าเมื่อมีชิ้นงานไม่ได้คุณภาพหลุดรอด
CURRENT JOBS :

วิศวกรเทคนิค
รายละเอียดงาน: -ดูแลงานด้านออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
-ใช้ โปรแกรม CAE ช่วยเหลือลูกค้าออกแบบชิ้นงาน ,ประเมินความแข็งแรงของชิ้นงาน, แก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการออกแบบ ทั้งก่อนเริ่มการผลิต และหลังการผลิต
-ลูกค้ามีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลกทรอนิค และอุตสาหกรรมอื่นๆ
-ดูแลลูกค้าในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงออสเตรเลียและอินเดีย
-ให้คาปรึกษาไปมากกว่า 100 cases

SKILLS :
- Moldflow (CAE) / Abaqus (CAE) / UG NX (CAD) / NX IdeaS / CAD doctor / Solidwork
 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
Moldflow (CAE)
UG NX (CAD)

 

 


 


 

NATHI


นที ( อาจารย์ นที )

EDUCATION :
Apr 2004 - Aug 2009, Pathumwan Institute of Technology.
Vocational certificate of Electronics
Jan 2001 – Mar 2003, Prachuapkhirikhan Technical
EXPERIENCE :

SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd.
Position: Manufacturing Engineer Improvement tool JIG (2015 – Present). Responsibility:
- Design Tool Jig by using Solid Work  for  support line.
- Machine improvement for reduce down time of machine.
- Engineer new model; Machine issue and set method for preventive maintenance.
- JIG review; 3D-2D for improvement, Analyzes machine condition monitoring data and report
- Resolve problem by modify machine/JIG by using Solid Work program design.
- Support Production by building Jig troubleshooting.

CURRENT JOBS :
ICHIKOH Industries (Thailand) Co., Ltd. Automobile Lamp Maker/ R&D: Year Position: R&D (Design Engineer)
Responsibility:
- Design Automobile lamp, making Drawing and CATIA  Surface design.
-Trainer basic-advance CATIA to engineer Automation Technology Systematization Industries(Thailand) Ltd.; Manufacturer of Industrial Automation Systems & Machinery: Year 2010 Position: Automation Engineer(Mechanical Design).
Responsibility:
- Design Automation Machine (Mechanical) by Solid Work, Design 3D (Machine/Jig/Fixture), Drawing parts,BOM list assembly, Contract with customer and oversee project.
- Problem-solving machine: Analysis problem, Modifier Parts, Setup M/C.
SKILLS :

CATIA  / SOLIDWORKS

 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  CATIA  / SOLIDWORKS

  

 


 

 

 
BUMRUNG 

บํารุง  ( อาจารย์ บำรุง )

EDUCATION :
ระดับปริญญาตรี 2546 – 2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
EXPERIENCE :
2548  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
2556  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
2554  ตําแหน่ง หัวหน้าสาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
CURRENT JOBS :

2555 - 2557  เป็นวิทยากรพิเศษอบรมงานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
2555 -2557  เป็นวิทยากรพิเศษอบรมงาน cad/cam สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3ชลบุรี
- เป็นอนุกรรมการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปรับ ระดับ 1
- เป็นอนุกรรมการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
 สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CADD  ณ.สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

SKILLS :
AutoCAD / Inventor / Solidwork
 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
 Auto Cad 2D
 Autodesk Inventor  
 Solidworks