A  A  A

 


: คณะวิทยากร

 

ANUSORN

อนุสรณ์   ( อาจารย์ อาร์ท )

EDUCATION :
 พ.ศ. 2543   
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2549   
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.เครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
EXPERIENCE :
พ.ศ. 2544 – 2545  
วิศวกร ฝ่ายผลิตและ วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ  บริษัท เซี่ย หยง เฉิน อุตสาหกรรม จำกัด  (บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเพลา น็อต หมุด ขนาดเล็ก ด้วยเครื่องจักร CNC)
พ.ศ. 2546 –2550
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2550 – 2551
    รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2551 –2556
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
CURRENT JOBS :
   1. อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม วิชาที่สอน เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (ทฤษฎี) และ ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยซอฟแวร์ AutoCAD (2D / Isometric / 3D เบื้องต้น) และ SolidWorks(Sketch / Part /Assembly / Drawing)
    2. ประกอบธุรกิจอิสระรับเขียนแบบ 2 และ 3 มิติ ในงานเครื่องกล
SKILLS :
- SolidWorks(Part / Assembly / Advanced Part / Advanced Assembly / Drawing / Advanced Drawing / Toolbox / Surface/ Advanced Surface / Sheet Metal / Weldment/  Simulation(COSMOS) / Motion Manager / Motion Analysis / Mold Design / Photoview / Feature Works)
- Fluent / Gambit (CAE ด้านจำลองการไหลของของไหล และวิเคราะห์ด้านความร้อนในวัสดุ)
  อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
AutoCAD
SolidWorks

 


 

 

JUTHARAT

จุฑารัตน์ ( อาจารย์ อุ๋ม )

EDUCATION :
2555-2557 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2554 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2547-2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
EXPERIENCE :
2554 – 2555 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด มหาชน (อุตสาหกรรมยานยนต์)
ตาแหน่ง: วิศวกรควบคุมคุณภาพในการผลิต
รายละเอียดงาน: -แก้ไขและดูแลปัญหาด้านคุณภาพ ในสายการผลิต
-ติดต่อประสานงานลูกค้าเมื่อมีชิ้นงานไม่ได้คุณภาพหลุดรอด
CURRENT JOBS :

วิศวกรเทคนิค
รายละเอียดงาน: -ดูแลงานด้านออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
-ใช้ โปรแกรม CAE ช่วยเหลือลูกค้าออกแบบชิ้นงาน ,ประเมินความแข็งแรงของชิ้นงาน, แก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการออกแบบ ทั้งก่อนเริ่มการผลิต และหลังการผลิต
-ลูกค้ามีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลกทรอนิค และอุตสาหกรรมอื่นๆ
-ดูแลลูกค้าในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงออสเตรเลียและอินเดีย
-ให้คาปรึกษาไปมากกว่า 100 cases

SKILLS :
- Moldflow (CAE) / Abaqus (CAE) / UG NX (CAD) / NX IdeaS / CAD doctor / Solidwork
 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
Moldflow (CAE)
UG NX (CAD)

 

 


 


 

NATHI


นที ( อาจารย์ นที )

EDUCATION :
Apr 2004 - Aug 2009, Pathumwan Institute of Technology.
Vocational certificate of Electronics
Jan 2001 – Mar 2003, Prachuapkhirikhan Technical
EXPERIENCE :

SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd.
Position: Manufacturing Engineer Improvement tool JIG (2015 – Present). Responsibility:
- Design Tool Jig by using Solid Work  for  support line.
- Machine improvement for reduce down time of machine.
- Engineer new model; Machine issue and set method for preventive maintenance.
- JIG review; 3D-2D for improvement, Analyzes machine condition monitoring data and report
- Resolve problem by modify machine/JIG by using Solid Work program design.
- Support Production by building Jig troubleshooting.

CURRENT JOBS :
ICHIKOH Industries (Thailand) Co., Ltd. Automobile Lamp Maker/ R&D: Year Position: R&D (Design Engineer)
Responsibility:
- Design Automobile lamp, making Drawing and CATIA  Surface design.
-Trainer basic-advance CATIA to engineer Automation Technology Systematization Industries(Thailand) Ltd.; Manufacturer of Industrial Automation Systems & Machinery: Year 2010 Position: Automation Engineer(Mechanical Design).
Responsibility:
- Design Automation Machine (Mechanical) by Solid Work, Design 3D (Machine/Jig/Fixture), Drawing parts,BOM list assembly, Contract with customer and oversee project.
- Problem-solving machine: Analysis problem, Modifier Parts, Setup M/C.
SKILLS :

CATIA  / SOLIDWORKS

 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  CATIA  / SOLIDWORKS

 


 

 

 

VITTAPHON


วิทพร  ( อาจารย์ เอม) 

EDUCATION :

พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

EXPERIENCE :

พ.ศ.2550 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท ซีพี แรม จำกัด
พ.ศ 2554 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
พ.ศ 2555 วิศวกรออกแบบและควบคมุการผลิต บริษัท โซลิดส์ แฮนด์ลิ่ง แอนด์ โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

CURRENT JOBS :

พ.ศ 2556 – ปัจจปุัน วิศวกรออกแบบและควบคมุการผลิต บริษัท ทรี มาสเตอร์ จำกัด

SKILLS :

AutoCAD / Inventor

 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร 
AutoCAD / Inventor

 

 


 

 

 
BUMRUNG

บํารุง  ( อาจารย์ บำรุง )
EDUCATION :
ระดับปริญญาตรี 2546 – 2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
EXPERIENCE :
2548  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
2556  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
2554  ตําแหน่ง หัวหน้าสาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
CURRENT JOBS :

2555 - 2557  เป็นวิทยากรพิเศษอบรมงานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
2555 -2557  เป็นวิทยากรพิเศษอบรมงาน cad/cam สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3ชลบุรี
- เป็นอนุกรรมการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปรับ ระดับ 1
- เป็นอนุกรรมการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22
 สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CADD  ณ.สาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

SKILLS :
AutoCAD / Inventor / Solidwork
 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
 Auto Cad 2D
 Autodesk Inventor  
 Solidworks

 


 

 

 

 
RINLALIDA

รินทร์ลลิดา ( อาจารย์ น้ำ )
EDUCATION :

- 31 มีนาคม 2554 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง
- 29 มีนาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
- 22 พฤษภาคม 2560 มหาวิทืยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา

EXPERIENCE :

- 2556 ถึง 2558 โฟร์แมนและDraftman บริษัทสินโสธรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญาจ้าง เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตซ์
- 2559 Draftman ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภลักษณ์ก่อสร้าง รายละเอียดงาน เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตซ์ ร่วมถึงการเขียนแบบเพื่อยืนขออนุญาตก่อสร้าง
- 2560 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา รายละเอียดงาน เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล เช่น งานบ่อสูบน้ำ งานวางท่อ
- 2561 ถึง ปัจจุบัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 4 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดงาน ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญาจ้าง

CURRENT JOBS :

- วิทยากรพิเศษสาขางานก่อสร้าง

SKILLS :
AutoCAD 
 

อาจารย์ ประจำหลักสูตร  Engineer
 Auto CAD 2D